søndag 22. mars 2015

Max 20% av påviste fossile reserver kan brennes

Vi kan brenne maksimalt 20% av de allerede påviste reservene av kull, olje og gass hvis vi med rimelig sikkerhet skal begrense global oppvarming til  2°C.

Verdens ledere har som målsettingen at global oppvarming ikke skal overstige 2°C i forhold til førindustriell tid. Økningen i atmosfærisk CO2-konsentrasjon pga vår brenning av fossilt brennstoff har veldig lang levetid. Derfor er det de samlede karbonutslippene som må begrenses. Samlede utslipp er summen av utslipp som allerede er gjort og av fremtidige utslipp.

Mellom 1870 og 2011 var de menneskeskapte utslippene 515 GtC. 1 GtC er en milliard tonn karbon. Hvis vi med 66% sannsynlighet skal begrense global oppvarming til 2°C, må de samlede utslippene holdes under 790 GtC. Det betyr at utslippene etter 2012 må holdes under 275 GtC. Disse tallene er hentet fra den siste hovedrapporten til FNs klimapanel IPCC [IPCC AR5 WG1, TFE.8].

Reservene av kull, olje og gass er påviste lagre som kan utvinnes økonomisk med dagens teknologi. Anslagene for disse reservene varierer mellom 1002 og 1940 GtC [IPCC AR5 WG3, Table 7.2]. Kriteriene i definisjonen varierer med tiden, og størrelsen på reservene er usikker. I mange sammenhenger er det greit å forholde seg til ett tall. Resten av innlegget bruker derfor middelverdien i spennet, dvs. 1470 GtC, som anslaget til IPCC. Forrige avsnitt viste at utslippene etter 2012 må være mindre enn 275 GtC hvis vi med 66% sannsynlighet skal begrense global oppvarming til 2°C. Det tilsvarer snaue 20% av reservene.

mandag 2. mars 2015

The longevity of atmospheric CO2

It will take in the order of a hundred thousand years before the CO2 concentration in the atmosphere has fallen to pre-industrial levels even if the anthropogenic emissions stopped now. Many do not understand this because they fail to distinguish between the mean residence time of the single CO2 molecules in the atmosphere and how long an elevated CO2 concentration will last.