søndag 18. mars 2012

Klimarealistene misbruker IPCC rapport

IPCC rapporten om ekstremvær sier klart at våre utslippene av drivhusgasser har skapt og vil skape mere ekstremvær. Klimafornektere tolker rapporten til at menneskelig aktivitet ikke vil påvirke klimaet.

Mitt forrige innlegg handlet om en rapport om ekstremvær fra FNs klimapanel IPCC. Jeg avsluttet innlegget med å skrive at mange klimafornektere trekker ut en setning fra rapporten og mistolker den til at IPCC har snudd i synet på CO2. Jeg går nærmere inn på dette nå.

onsdag 14. mars 2012

IPCC Summary rapport November 2011

FNs Klimapanel IPCC utga i november 2011 et sammendrag av rapporten Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Rapporten handler mest om hvordan vi mennesker bør håndtere risikoen for ekstremvær og klimaendringer.

Rapporten handler også om allerede påviste sammenhenger mellom klimaendringer og ekstremvær, og om hva vi kan forvente oss av endringer i ekstremvær i resten av dette århundret. Rapporten er forsiktig, noe flere andre også kommenterer. Dette er for å ha er vitenskapelig dekning for det som skrives.

Rapporten handler ikke om effekten av de enkelte drivhusgassene i atmosfæren. Det kan virke rart å nevne hva rapporten ikke handler om. Jeg gjør det fordi noen, basert på denne rapporten, trekker feilaktige slutninger om IPCCs syn på CO2. Jeg kommer tilbake til det, både i slutten av dette innlegget og i et senere innlegg.

I resten av dette innlegget går jeg gjennom hva rapporten skriver om sammenhengen mellom ekstremvær, klima og menneskelig aktivitet. Menneskelig aktivitet er i denne sammenhengen primært utslipp av drivhusgasser og bruken av landjorda (skog, landbruk, byer, infrastruktur, etc.).

onsdag 7. mars 2012

Oppdaterte temperaturplot

En ny statisk side på Klimabloggen inneholder temperaturplot oppdatert t.o.m. desember 2011. Du kommer dit ved enten å klikke på fanen Temperaturplot eller ved å klikke her.

Intensjonen er å ajourføre plotene på den statiske siden i begynnelsen av hvert år, når temperaturene for det foregående året er tilgjengelige.

BEST temperaturene inneholder temperaturer bare frem til våren 2010, og de er derfor ikke tatt med på den statiske siden med oppdaterte temperaturer. Du kan lese om BEST temperaturene her. BEST temperaturene er bare basert på landtemperaturer. Berkeley jobber nå med å undersøke endringer i varmemengden i verdenshavene, som de skriver om her.

Temperaturdata endres

NASA skriver her at de i desember 2011 gikk over til versjon 3 av Global Historical Climatology Net (GHCN) dataene. NASA viser plot med temperaturer basert på både versjon 2 og versjon 3, men jeg finner ikke plot som viser hvordan deres globale månedlige temperaturer for land og havoverflate ble endret. Jeg skrev derfor et program som sammenligner temperaturene som jeg lastet ned sommeren 2011 med de som jeg lastet ned i februar 2012. Figuren under viser forskjellene for de månedlige NASA GISS temperaturene siden 1970.
Figur 1.  Endringer fra NASA GISS gamle temperaturer basert på GHCN versjon 2
til den nye serien basert på GHCN versjon 3.

Endringene vist i figur 1 påvirker ikke beregnete trender i merkbar grad. En stikkprøve med de 21 årlige temperaturene f.o.m. 1990 t.o.m. 2010 viser at de nye temperaturene gir en oppvarmende trend 0.01887 °C/år med p-verdi 0.00003, mens de gamle gir en oppvarmende trend 0.01938 °C/år med p-verdi 0.00002.