onsdag 14. mars 2012

IPCC Summary rapport November 2011

FNs Klimapanel IPCC utga i november 2011 et sammendrag av rapporten Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Rapporten handler mest om hvordan vi mennesker bør håndtere risikoen for ekstremvær og klimaendringer.

Rapporten handler også om allerede påviste sammenhenger mellom klimaendringer og ekstremvær, og om hva vi kan forvente oss av endringer i ekstremvær i resten av dette århundret. Rapporten er forsiktig, noe flere andre også kommenterer. Dette er for å ha er vitenskapelig dekning for det som skrives.

Rapporten handler ikke om effekten av de enkelte drivhusgassene i atmosfæren. Det kan virke rart å nevne hva rapporten ikke handler om. Jeg gjør det fordi noen, basert på denne rapporten, trekker feilaktige slutninger om IPCCs syn på CO2. Jeg kommer tilbake til det, både i slutten av dette innlegget og i et senere innlegg.

I resten av dette innlegget går jeg gjennom hva rapporten skriver om sammenhengen mellom ekstremvær, klima og menneskelig aktivitet. Menneskelig aktivitet er i denne sammenhengen primært utslipp av drivhusgasser og bruken av landjorda (skog, landbruk, byer, infrastruktur, etc.).


Rapporten sier at det er en utfordrende oppgave å vitenskapelig påvise sammenhengen mellom ekstremvær og klimaendringer, bl.a. pga. mangelfulle pålitelige observasjoner gjennom tid. Vi mennesker har gjort oss mere sårbare for ekstremvær, og det påvirker hvordan vi opplever styrken i ekstremvær. Rapporten nevner diker som et tveegget sverd. De beskytter, men samtidig gjør de at mennesker flytter inn i risikoområder.

Vi har blitt flinkere til å oppdage og å registrere ekstremvær, noe som påvirker hvordan vi opplever hyppigheten av ekstremvær. Dette blir kanskje ikke understreket i rapporten, men bl.a. Richard Müller ved Berkeley legger stor vekt på det.

Allerede inntrufne endringer i ekstremvær:

De tre første punktene i listen under er merket med *, som betyr at menneskeskapte klimaendringer sannsynligvis har bidratt til det beskrevne.
 • Det er sannsynlig at det har blitt flere varme døgn og flere hetebølger *.
 • Det er sannsynlig at det har blitt mere ekstremt høyvann langs kystene *.
 • Det er sannsynlig at det i noen områder har det blitt mere ekstremnedbør *.
 • Det er usikkert om det har blitt flere tropiske stormer. 
 • Det er sannsynlig at noen områder har fått mere tørke, og at andre områder har fått mindre tørke. Rapporten sier ikke noe om hvorvidt menneskeskapte klimaendringer har bidratt til disse endringene.
 • Det er både usikkerhet og uenighet om hvorvidt det har blitt mere flom. Rapporten sier at det muligens har blitt mere flom i noen områder, men at endret bruk av landjorda kan være like stor årsak til denne økningen som mere ekstremvær.
Endringer i ekstremvær forventet i dette århundret:

Basert på klimamodeller og fremtidige utslippsscenarioer vurderer rapporten sannsynlig utvikling fra slutten av det 20. århundre frem til slutten av det 21. århundre.
 • Det er sikkert (virtually certain) at det blir flere ekstremt varme dager og færre ekstremt kalde dager.
 • Det er sannsynlig at det blir mere ekstremnedbør. Dette vil sannsynligvis også skje i områder som totalt sett vil få mindre nedbør.
 • Sannsynligvis vil maksimal vindhastighet i tropiske stormer øke, men frekvensen av tropiske stormer vil enten reduseres eller holde seg som i dag.
 • Sannsynligvis vil antall vanlige lavtrykksbaserte stormer (extratropical) bli mindre, og banene deres vil flytte nærmere polene.
 • Det er sannsynlig at det i noen områder blir mere tørke.
 • Det er usikkert om det blir mere oversvømmelser forårsaket av elver (fluvial floods).
  Men det er sannsynlig at mere ekstremnedbør vil gi lokale oversvømmelser. 
 • Det er sannsynlig at forekomst av ekstremhøyvann vil øke. Kombinert med høyere vindhastighet i tropiske stormer er dette kritisk for noen områder.
 • Det er stor sannsynlighet for at hetebølger og reduksjon i isbreer og permafrost vil forårsake mere jordskred.
 • Det er lite sannsynlig at det blir endringer i monsumen og i El Nino havstrømmene.
Rapporten går gjennom konsekvensene av punktene nevnt over og hva vi kan og bør gjøre. Alt handler om tilpasning, som er hovedtemaet for rapporten.

Nesten daglig leser vi om  ekstreme værhendelser som mange mener skyldes menneskeskapte klimaendringer. De kan ha ha rett i det, men de har ofte ikke dekning for det i IPCC's forsiktige rapporter. De som mener at vårt utslipp av drivhusgassen CO2 er harmløs, kan bruke denne rapporten i sin argumentasjon mot de som lar menneskeskapte drivhusgasser få skylden for mere enn det er vitenskapelig dekning for. Men da må de referere rapporten korrekt og ærlig, men de gjør ikke det. Derimot trekker de ut en setning fra rapporten, og mistolker den til at IPCC har snudd i synet på CO2. Det er fullstendig galt. På tross av sin forsiktighet sier rapporten klart at våre utslipp av drivhusgasser sannsynligvis har ført til klimaendringer som igjen har ført til varmere døgn, mere hetebølger, mere ekstremnedbør og mere ekstremhøyvann.

Jeg publisert innlegget på Dagsavisen Nye meninger dagen etter at jeg la det på klimabloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar