søndag 18. mars 2012

Klimarealistene misbruker IPCC rapport

IPCC rapporten om ekstremvær sier klart at våre utslippene av drivhusgasser har skapt og vil skape mere ekstremvær. Klimafornektere tolker rapporten til at menneskelig aktivitet ikke vil påvirke klimaet.

Mitt forrige innlegg handlet om en rapport om ekstremvær fra FNs klimapanel IPCC. Jeg avsluttet innlegget med å skrive at mange klimafornektere trekker ut en setning fra rapporten og mistolker den til at IPCC har snudd i synet på CO2. Jeg går nærmere inn på dette nå.

På hjemmesiden sin skriver Klimarealistene under overskriften Har klimapanelet snudd?
Sitat fra Special Report, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX). Summary for Policymakers 18. november 2011, side 9:
"Projected changes in climate extremes under different emissions scenarios generally do not strongly diverge in the coming two to three decades, but these signals are relatively small compared to natural climate variability over this time frame."
Les hva Dr. Benny Peiser skriver på The Global Warning Policy Foundation.
The Global Warming Policy Foundation GWPF, som Klimarealistene henviser til, ble dannet i det engelske overhuset før klimatoppmøtet i København i 2009. På hjemmesiden sin presenterer de seg som en veldedig tankesmie med et åpent sinn hva angår den omstridte klimavitenskapen. Videre skriver de at de er dypt bekymret over kostnadene og ulempene som følger den forfektete klimapolitikken.

GWPF skriver at IPCC rapporten sier at jordens værsystemer ikke vil bli merkbart påvirket av menneskelig aktivitet i de neste 30 årene, ja sågar kanskje ikke i de neste 90 årene heller.

Dette er helt feil. IPPC rapporten angir klart på hvilke områder det er sannsynlig at menneskelig aktivitet, inkludert utslipp av drivhusgasser, allerede har skapt og vil skape mere ekstremvær i de neste 90 årene.

Lenger ned på siden gjengir GWPF den samme setningen fra IPCC rapporten som Klimarealistene gjengir på sin hjemmesider. Litt fritt oversatt til norsk er setningen:

"Generelt vil det ikke ikke bety veldig mye for ekstremværet i de neste 20 - 30 år hvilket utslippsscenario verden vil følge, mye fordi de naturlige variasjonene vil bety mere i denne tidshorisonten."

Det at naturlige variasjoner betyr mere i de neste 20-30 årene enn valg av utslippscenario tolker GWPF dithen at usikkerheten er så stor at det er mere spekulasjoner enn vitenskap. Det står ikke noe i setningen som kan tolkes slik, så det er direkte oppspinn fra GWPF sin side. De bruker den velkjente taktikken med å så tvil, akkurat som tobakksindustrien startet med for 50 år siden om koblingen mellom lungekreft og sigarettrøyking.

Klimarealistenes Jan Per Langerud skriver i VG  under overskriften Klimapanelet (IPCC) innrømmer feil:
Men nå har pipa fått en annen lyd, IPCC sier nå at det er naturlige årsaker som kommer til å styre klimaet de neste 20-30 årene og enda lengre, antagelig frem til år 2100. De sier også at det er tvilsomt om våre utslipp av CO2 kommer til å ha noen påvirkning på klima i det hele tatt.
Langerud ignorerer at IPCC setningen uttaler seg om det som sannsynligvis vil skje i de neste 20 til 30 årene, dvs i en kort tidshorisont. Han utvider tidshorisonten først til 90 år som GWPF, og så for egen regning nærmest til uendelig ved å skrive ikke i det hele tatt. Han ignorerer den første delen av setningen, som sier at det er forskjellen i utslippscenarioer som diskuteres. Dvs. at han legger til noe for egen regning og påstår at det kommer fra IPCC. Han ignorerer også resten av rapporten. Verre kan ikke en kilde misbrukes.

Setningen fra IPCC må tolkes på bakgrunn av at det er summen av alle utslippene frem til 2032 som betyr noe om 20 år, inkludert de historiske utslippene. I den korte tidshorisonten er forskjellen mellom de 3 utslippscenarioene (B1, A1B, A2) små. Utslippscenarioene for de neste 20 årene begynner alle på dagens nivå. I de første ti-årene vil CO2 konsentrasjonen i atmosfæren være nesten den samme for utslippscenarioene. Forskjellen vil bli større etterhvert, og i 2100 vil forskjellen være stor. Dette går klart frem av kurver i figur 1 på denne siden. Vi har enda ikke har fått full effekt av utslippene som har skjedd så langt, dvs. at det kommer virkninger fra disse uavhengig av fremtidige utslippsscenarioer. Utslipp i dag betyr mere om 20 år enn tilsvarende utslipp som gjøres da, fordi de sistnevnte utslippene ikke har fått tid til å virke enda.

Litt lenger ut i IPCC rapporten står det om sannsynlige endringer frem til 2100. Her står det at valg av utslippscenario sannsynligvis vil ha ha stor betydning for antall dager med ekstremvarme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar