tirsdag 24. november 2015

Weather balloons confirm global warming

Temperatures measured at the earth's surface show global warming. Temperatures measured at different altitudes in the atmosphere is as expected for a global warming caused by rising concentrations of greenhouse gases.

søndag 9. august 2015

Norge indikerer for små reduksjoner i klimagassutslippene

På klimamøtet i Paris i desember 2015 skal verdens land forplikte seg til reduksjoner i sine klimagassutslipp etter 2021. Nasjonene er bedt om på forhånd å indikere bidragene1 som de er villige til å forplikte seg til. Indikasjonene som er sent inn så langt, er ikke tilstrekkelige til å nå togradersmålet2, som er å holde temperaturstigningen siden førindustriell tid under to grader celcius.

Norge sendte inn sine indikasjoner i slutten av mars. De er å redusere utslippene i 2030 med 40 prosent i forhold til det de var i 19903. Noen av reduksjonene vil gjøres med kjøp av klimakvoter i EU systemet. Climate Action Tracker vurderer bidragene som de enkelte nasjonene indikerer. De hevder at togradersmålet ikke vil bli nådd hvis alle nasjonene legger seg på det samme ambisjonsnivået som Norge indikerer4.

torsdag 16. juli 2015

There is no pause in global warming

The global surface temperatures in the last 18 years have generally been warmer than the rising trend until 1997 would indicate. The notion of a pause in the global warming in the last 18 years is therefore wrong. 

søndag 22. mars 2015

Max 20% av påviste fossile reserver kan brennes

Vi kan brenne maksimalt 20% av de allerede påviste reservene av kull, olje og gass hvis vi med rimelig sikkerhet skal begrense global oppvarming til  2°C.

Verdens ledere har som målsettingen at global oppvarming ikke skal overstige 2°C i forhold til førindustriell tid. Økningen i atmosfærisk CO2-konsentrasjon pga vår brenning av fossilt brennstoff har veldig lang levetid. Derfor er det de samlede karbonutslippene som må begrenses. Samlede utslipp er summen av utslipp som allerede er gjort og av fremtidige utslipp.

Mellom 1870 og 2011 var de menneskeskapte utslippene 515 GtC. 1 GtC er en milliard tonn karbon. Hvis vi med 66% sannsynlighet skal begrense global oppvarming til 2°C, må de samlede utslippene holdes under 790 GtC. Det betyr at utslippene etter 2012 må holdes under 275 GtC. Disse tallene er hentet fra den siste hovedrapporten til FNs klimapanel IPCC [IPCC AR5 WG1, TFE.8].

Reservene av kull, olje og gass er påviste lagre som kan utvinnes økonomisk med dagens teknologi. Anslagene for disse reservene varierer mellom 1002 og 1940 GtC [IPCC AR5 WG3, Table 7.2]. Kriteriene i definisjonen varierer med tiden, og størrelsen på reservene er usikker. I mange sammenhenger er det greit å forholde seg til ett tall. Resten av innlegget bruker derfor middelverdien i spennet, dvs. 1470 GtC, som anslaget til IPCC. Forrige avsnitt viste at utslippene etter 2012 må være mindre enn 275 GtC hvis vi med 66% sannsynlighet skal begrense global oppvarming til 2°C. Det tilsvarer snaue 20% av reservene.

mandag 2. mars 2015

The longevity of atmospheric CO2

It will take in the order of a hundred thousand years before the CO2 concentration in the atmosphere has fallen to pre-industrial levels even if the anthropogenic emissions stopped now. Many do not understand this because they fail to distinguish between the mean residence time of the single CO2 molecules in the atmosphere and how long an elevated CO2 concentration will last.

onsdag 4. februar 2015

Karbonsyklusen

Jeg har nettopp oppdatert siden om Karbonsyklusen. Innlegget som du leser nå, er en kortversjon av den første delen av den siden.

Karbon er et sentralt grunnstoff for livet på jorda. I karbonsyklusen sirkulerer det mellom forskjellige "lagre", som i figuren under er delt inn i geologiske lagre og lagre i biosfæren. I luften (atmosfæren) er karbonet bundet til oksygen som karbondioksid CO2. I andre lagre er karbonet også bundet til andre grunnstoffer. Både uorganiske og organiske prosesser inngår i syklusen.

Biosfæren er den delen av Jorden der det er liv. Lagrene i biosfæren er i vegetasjonen, jordsmonnet, atmosfæren og i havet. De geologiske lagrene er i fossilt brennstoff (kull, olje, gass), sedimenter på havbunnen, havbunnsedimenter som er skjøvet inn under en landplate og deltar i vulkanske prosesser, og i diverse bergarter.

Skjematisk fremstilling av karbonsyklusen

Figuren bruker vektenheten GtC (Gigatonn Carbon), som er en milliard tonn karbon. Overføringene i figuren er GtC per år.