tirsdag 22. november 2011

Klimafornektere misbruker BEST

I de to forrige innleggene, se her og her, har jeg gått gjennom temperaturene fra BEST prosjektet (Berkeley Earth Surface Temperature). BEST har regnet ut temperaturavvik over land relativt middeltemperaturen 1950 til 1979. BEST viser klar oppvarming fra midten av 1970-tallet, noe dets leder Richard Muller sier like klart. Alikevel påstår noen klimafornektere at BEST viser at temperaturøkningen har stoppet opp i de siste 10 årene. Den britiske tankesmien GWPF, The Global Warming Policy Foundation, har skrevet en rapport om dette.  De kirsebærplukker starttidspunkt, og de ignorerer informasjon knyttet til temperaturene. På denne GWPF siden finner du et plot av BEST temperaturene fra januar 2001 til mai 2010 som de underbygger påstanden med. Plotet er tilsvarende mitt plot i figur 1 (Det er laget basert på den samme temperaturfilen fra BEST).
Figur 1.  BEST temperaturene fra januar 2001 til mai 2010 slik de fremstilles i GWPF rapporten
Temperaturen for april 2010 er veldig lav. Den er basert på 47 målestasjoner i Antarktis, mens f.eks. temperaturen for mars 2010 er basert på hele 14 488 målestasjoner over hele verden. Mai 2010 er også bare basert på målestasjoner i Antarktis. Klimaskeptikere og -fornektere har lenge kritisert de tre andre temperaturseriene, NASA GISS, HadCRUT3 og NCDCD, for å bruke for få temperaturmålinger. Og når nå BEST foreligger med mange flere temperaturmålinger, velger de å basere sine konklusjoner på en måned med målestasjoner bare i Antarktis!

mandag 21. november 2011

Usikkerhet i BEST temperaturserie

I det forrige innlegget skrev vi om Berkeley Earth Surface Temperature, BEST, og viste plot med utgangspunkt i BEST. Vi skrev at BEST har beregnet månedlige temperaturavvik fra middelverdien i perioden 1950 - 1979, og at de har estimert en 95% konfidensintervall usikkerhet for hvert månedlige avvik. De har gjort det for perioden januar 1800 til mai 2010, som vist i figur 1.

Figur 1. BEST temperaturavvik fra perioden 1950 - 1979 og beregnet 95% konfidens usikkerhet

BEST bruker ikke selv usikkerheten i figur 1 som vekt når de beregner årlige temperaturavvik, og jeg gjorde det derfor heller ikke selv i det forrige innlegget. Nå vil vi se nærmere på usikkerhetene.

fredag 18. november 2011

BEST temperaturserie

BEST er forkortelse for Berkeley Earth Surface Temperature. En gruppe forskere har under Richard Mullers ledelse jobbet i et par år med å innhente og analysere 1,6 milliarder temperaturrapporter fra total 39 000 landbaserte målestasjoner. Bakgrunnen for å lage BEST temperaturene er at flere er kritiske til både metodikk og antall målinger som de 3 andre, NASA GISS, HadCRUT3 og NCDC, bruker. BEST bruker alle målingene fordi BEST tar hensyn til antatt kvalitet til de enkelte målingene. BEST kan bruke korte tidserier med målinger, og kan dele opp en lange tidsserie i kortere serier når forholdene har forandret seg i den lange serien. BEST modifiserer ikke målinger som de 3 andre. I stedet for å modifisere målinger bruker BEST separate parametere, f.eks. biaser, for hver tidsserie, og alt optimaliseres i beregningen. Denne metodikken er forskjellig fra metodikken som ligger til grunn for de 3 andre temperaturseriene, og den virker mere matematisk korrekt. Resultatet er månedlige temperaturavvik med tilhørende usikkerhet for perioden 1800 til mai 2010. Avvikene er relativt middelverdien for perioden 1950 til 1979.

Berkeley offentligjør både resultater, målinger og programvare, se her. Det har i det siste vært oppslag i media om tolkningen av resultatene. Bl.a. har det vært en mediekonstruert uenighet mellom Richard Muller og medforfatter Judith Curry. Utgangspunktet var en artikkel i Wall Street Journal skrevet av Richard Muller, med titell "The Case Against Global-Warming Skepicism. There were good reasons for doubt, until now." Richard Muller hadde sent inn artikkelen med titellen "Cooling the Warming Debate", og mislikte sterkt at den uten hans vitende ble "spritet opp". Judith Curry mislikte også overskriften, noe hun ga uttrykk for. Uenigheten legger hun selv død i et innlegg på bloggen sin 30 oktober. Her skriver hun også at det er veldig god overenstemmelse mellom NASA GISS landtemperaturer og BEST.

Judith Curry og Richard Muller understreker at BEST er temperatur over land. Verdenshavene dekker mere enn 70% av jordas overflate, og de har en enorm varmekapasitet. BEST gir derfor ikke direkte svar på spørsmålet om global oppvarming. Men BEST bekrefter de landbaserte resultatene i de andre temperaturseriene, og angir derved indirekte at det skjer en global oppvarming.