mandag 22. januar 2018

Widerøes nye jetfly vil øke klimabelastningen

Widerøe skriver at de våren 2018 vil sette inn nye Embraer E190-E2 jetfly på rutene Bergen-Tromsø og Bergen-Bodø. Widerøe beskriver de nye flyene som miljøvennlige, og hevder at "Gjennom investeringen i nye fly tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen og skaper forutsetninger for fortsatt vekst".

Fortsatt vekst er sikkert riktig, for Widerøe planlegger å øke setekapasiteten på de nevnte rutene med 30 prosent fra våren 2018. Sammenlignet med propellflyet Dash 8 som de bruker på strekningene i dag, vil de nye jetflyene gi bedre komfort og kortere reisetid. De nye flyene har flere seter enn de gamle, og per setekilometer vil de bruke mindre drivstoff. Men de nye jetflyene vil fly høyere, og de vil derfor gi vesentlig større klimabelastning enn propellflyene som Widerøe bruker i dag, også målt per setekilometer.

Utslippene fra fly i stor høyde danner ofte kondensstriper som kan danne fjærskyer. Begge deler er varmende og bidrar til global oppvarming. Det er også andre klimamessig uheldige sider ved utslipp i stor høyde. Disse effektene, som jeg i resten av innlegget vil kalle tilleggseffektene, kommer i tillegg til drivhuseffekten av karbondioksid i avgassene.


I resten av innlegget vil 'bidrag' bety 'bidrag til global oppvarming'. FNs klimapanel har i flere rapporter beregnet luftfartens bidrag fra både tilleggseffektene og fra karbondioksid. De utga i 1999 en spesialrapport om luftfart, der de beregnet at i referanseåret 1992 var luftfartens totale bidrag nesten tre ganger større enn bidraget fra bare karbondioksid. Tilsvarende beregninger for senere referanseår er gjort flere ganger med omtrent samme resultat.

Beregningene blir også gjort ved å se fremover i tid. Da beregnes både det totale bidraget og bidraget fra karbondioksid gjennom noen år frem i tid av en eller flere flyreiser som gjøres nå. Antall år frem i tid kalles tidshorisonten. Tilleggseffektene varer kort, men de er sterke sålenge de varer. Bidraget fra karbondioksid varer veldig lenge. Valg av tidshorisont påvirker derfor forholdet mellom bidraget fra tilleggseffektene og bidraget fra karbondioksid. Det er grunn til å frykte at global oppvarming i de neste tiårene kan forårsake endringer som er selvforsterkende og derfor vanskelige å reversere. Vi bør derfor ikke bruke en lenger tidshorisont enn noen tiår. Da er det totale bidraget fra fly i stor høyde ca tre ganger større enn bidraget fra bare karbondioksid.

Det er stor vitenskapelig usikkerhet om størrelsen på tilleggseffektene. Dvs. at de kan være større eller mindre enn beskrevet over. De avhenger også av flere forhold, bl.a. de atmosfæriske forholdene der flyene flyr. Tallene i de foregående avsnittene må derfor betraktes som 'beste estimater' av globale gjennomsnittsverdier. 

Det er mange kalkulatorer på nettet som beregner bidraget fra en flyreise. Tyske Atmosfair stemmer godt med litteratur som jeg har lest. Den har data for både Dash 8 Q400 og for Embraer E190. I følge Wikipedia vil flyene som Widerøe kjøper inn, Embraer E190-E2, bruke ca 20 prosent mindre drivstoff enn Embraer E190. Basert på disse kildene vil bidraget til global oppvarming per passasjer på strekningen mellom Bergen og Bodø øke med mer enn 80 prosent ved overgangen fra Dash 8 Q400 til Embraer E190-E2. Og antall passasjerer vil sannsynligvis øke med de nye og større flyene.

I følge rapporten Vegen mot klimavennlig transport (TØI 1321/2014) utgjorde klimabelastningen av nordmenns flyreiser innenlands og utenlands i 2009 litt mer enn halvparten av den totale klimabelastningen fra nordmenns reiser det året. Etter 2009 har nordmenns flyreiser økt mer enn andre reiser.

Overgang fra propellfly til høytflygende jetfly på innenlandsrutene vil ytterligere øke klimabelastningen fra nordmenns flyreiser. Overgangen er ikke miljøvennlig, den er ikke å ta større ansvar for klimautfordringen, og den er ikke bærekraftig.

Etterord:
Dette innlegget ble publisert i Klassekampen i dag 22. januar 2018. Redaksjonen brukte et bilde av et propellfly som illustrasjon, med bildeteksten 'HOLD PÅ PROPELLEN: Widerøe vil i løpet av våren bytte ut propellfly med jetfly, og beskriver de nye flyene som "miljøvennnlige". Det er ikke riktig, skriver forfatteren.' De endret overskriften til 'Ingen forbedring, Widerøe!' De forkortet innlegget litt ved å utelate setningene som jeg her har skrevet i kursiv for å markere det som ble utelatt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar