torsdag 31. oktober 2019

IEA undervurderer bidragene fra vann-, vind- og solkraft

Jeg sendte inn dette til Klassekampen 16. oktober 2019. De ville ikke trykke det. Se oversikt over innlegg i 2019 som de ikke ville trykke.

Det internasjonale energibyrået IEA undervurderer sterkt bidragene fra vann-, vind- og solkraft til verdens energibruk. Dermed overvurderer de bidragene fra atomkraft og fossil energi. Det kan påvirke andre til å gjøre det samme. Jeg vil forklare hvordan IEA gjør det, og jeg vil bruke to utsagn i Hans Olav Fekjærs innlegg i Klassekampen 27. september som eksempler på hvor galt det er.

Fekjær skrev at atomkraft 'dekker 8,5 prosent av verdens energibehov, mer enn vannkraft'. I følge IEAs data for 2018 utgjorde atomkraft 10,2 prosent og vannkraft 15,9 prosent av verdens strømproduksjon. Når IEA rangerer bidragene fra de forskjellige energikildene, blir alle bidragene konvertert til oljeekvivalenter. For olje, kull og gass er det enkelt, men for atom- og vindkraft må produsert strøm konverteres fra wattimer til oljeekvivalenter. Atomkraftverk er varmekraftverk der kjernefysiske reaksjoner skaper varmen. Cirka to tredjedeler av denne varmeenergien tapes som spillvarme til omgivelsene og cirka en tredjedel blir strøm. IEA multipliserer derfor den produserte strømmengden med faktoren 3 før de konverterer til oljeekvivalenter. Det er OK når de sammenligner atomkraft med fossil energi, for den brukes med omtrent samme dårlige virkningsgrad. Vannkraft genereres uten at utgangpunktet er varmeenergi. Da konverterer IEA produsert strømmengde direkte til oljeekvivalenter uten å multiplisere med noen faktor først. Med utgangspunkt i oljeekvivalenter sier IEA at atomkraft i 2018 dekket 5,0 prosent av verdens energibehov og at vannkraft dekket 2,5 prosent. Det er veldig misvisende når vannkraft produserte 56 prosent mer strøm enn atomkraft gjorde. (IEA dataene er hentet fra nettsiden https://www.iea.org/geco/data/.)

IEA behandler strøm fra vindturbiner og solceller på samme måten som strøm fra vannkraft. Det kan være årsaken til at Fekjær skrev at Tyskland har '28.000 vindmøller, men de dekker mindre enn 3 prosent av landets energi.' Jeg har ikke tilgang IEAs data for Tyskland i 2018. Men BP publiserer sine Statistical reviews åpent, og jeg bruker derfor deres data for Tyskland. Vindturbinene produserte 17,2 prosent og atomkraftverkene 11,7 prosent av Tysklands strømproduksjon i 2018. BP behandler strøm fra atom-, vann-, vind- og solkraft likt når de konverterer fra wattimer til oljeekvivalenter. De sier at en viss strømmengde tilsvarer den mengden oljeekvivalenter som må brennes i et varmekraftverk med virkningsgrad 38 prosent for å generere den samme strømmengden. Med denne felles konverteringen utgjorde vindkraften 7,8 prosent og atomkraften 5,3 prosent av Tysklands energibruk i 2018.

Det er veldig krevende å erstatte fossil energi med strøm fra vann, vind og sol i løpet av noen få tiår. Men vi må ikke gjøre det vanskeligere enn det er. Vi har kommet lenger enn noen artikler og innlegg i Klassekampen har gitt inntrykk av.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar