tirsdag 29. oktober 2019

I en fossilfri framtid trenger Norge mer strøm

Jeg sendte inn dette til klassekampen 9. august 2019. De ville ikke trykke det. Se oversikt over innlegg i 2019 som de ikke ville trykke.

Odd Handegård skriver 31. juli at Europa i dag bruker nesten 20.000 TWh fossil energi per år og at 2.300 TWh av Europas strømproduksjon kommer fra fossile kraftverk. Basert på disse tallene mener han at norsk vann- og vindkraft bare kan dekke en brøkdel av Europas behov. Han skriver også at klimagevinstene av vindkraftutbygging i Norge er så nær null det er mulig å komme. Jeg mener at både problemstillingen og konklusjonen hans er feil.

For Europas energibruk baserer jeg meg på den nylig publiserte BP Statistical Review of World Energy 2019. For 2018 opererer BP med betydelig mindre bidrag fra fossil energi enn Handegård gjør, uten at det er avgjørende for min argumentasjon.

I 2018 produserte Europa 1650 terrawattimer (TWh) strøm fra fossile kraftverk. I løpet av de siste 12 årene har andelen strøm produsert fra fossile kraftverk sunket fra 53,1 prosent i 2007 til 40,5 prosent i 2018. I den samme perioden har andelen fra vind- og solkraft steget fra 2,7 til 13,3 prosent. Andelen fra atomkraft har sunket litt og andelen fra vannkraft har steget litt. Dette viser at det er mulig å erstatte fossil kraft med vind- og solkraft, og at overgangen har startet.

Handegård konverterer primærenergien i olje, kull og gass til TWh energi og sammenligner det med TWh strøm uten å ta hensyn til at fossile energikilder jevnt brukes med mye dårligere virkningsgrad enn strøm brukes med.

Stanford-professor Mark Jacobson med flere i The Solutions Project har utarbeidet et forslag til hvordan 139 land kan dekke hele sitt energibehov i 2050 med vann-, vind- og solkraft, dvs. uten hverken bio- fossil- eller atomenergi. I forslaget er energimengden levert til sluttbruker i gjennomsnitt redusert med 42,5 prosent i forhold til hva som måtte ha blitt levert ved fortsatt bruk av fossil energi, hovedsaklig fordi strøm brukes mer effektivt enn fossil energi. Med en slik effektiviseringen tilsvarer Europas forbruk i 2018 av fossil energi 10.172 TWh strøm. Det er denne strømmengden som må sammenlignes med ny produksjon av vann-, vind- og solkraft.

For å klare sine klimaambisjoner må Norge erstatte fossil energi med strøm fra fornybare kilder. I følge SSB var Norges nettoforbruk av strøm 126 TWh i 2018. NVE gjorde i 2018 en fremskrivning der strømforbruket i Fastlands-Norge i 2035 øker med 24 TWh i forhold til dagens nivå. I forslaget til The Solutions project øker det til 260 TWh i 2050. Fremskrivningen til NVE og forslaget til The Solutions prosjekt er ikke direkte sammenlignbare fordi NVEs fremskrivning har stort forbruk av fossil- og bioenergi.

Vårt høye energiforbruk er skadelig for miljøet. Jeg håper derfor at vi klarer å moderere vår energibruk så økningen blir liten. Men jeg tror likevel at det er nødvendig å øke nettoforbruket av strøm for å klare å fase ut fossil energi. Det er hovedgrunnen til at vi må øke vår strømproduksjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar