torsdag 27. januar 2022

Strømstøtte ─ Myte og virkelighet

I perioden desember 2021 til mars 2022 gir staten støtte til husholdningene pga de høye strømprisene. I pressemeldingen 11. desember 2021 skrev regjeringen at støtten '... fungerer slik at husholdningene får et fratrekk på regningen når strømprisene er ekstraordinært høye. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået.' Prosentsatsen ble økt fra 50 til 55 prosent før den ble satt ut i livet. NVE skrev på en nettside 21. desember 2021 at 'Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva.' (Senere har NVE fjernet denne nettsiden.)

I pressemeldingen datert 8. januar 2022 skrev regjeringen at 'Sikringsordningen regjeringen la fram i desember og som et samlet storting stemte for denne uken går ut på at når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere en del av regningen. Dette kompensasjonsnivået oppjusterer nå regjeringen fra 55 til 80 prosent.'

Mange, meg selv inkludert, forsto støtten slik at den kuttet toppene av spotprisen i de timene den var høy. Dvs at med prosentsatsen 55 ville en spotpris på f.eks. 400 øre per kilowattime bli redusert med 330 øre multiplisert med 0,55, dvs. med 181,5 øre. Jeg mener at sitatene over gir grunnlag for denne tolkningen. Men den er feil, en myte, som jeg snart vil forklare.

Men så, 21. januar 2022, skrev NVE på nettsiden sin at 'Strømstøtteordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt et beløp per kWh som tar utgangspunkt i gjennomsnittsprisen per måned på den nordiske kraftbørsen (NordPool). Dersom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen overstiger 70 øre per kWh, vil kunden få tilbakebetalt en andel av differansen mellom gjennomsnittsprisen på kraftbørsen og 70 øre per kWh. Denne andelen er 55 % for desember, og er foreslått å være 80 % for januar, februar og mars'. Dette er så klart formulert at det er opplagt at myten er gal. NVE nettsiden viser også enkle regneeksempler som godt illustrerer støtten.

Nettavisen skrev 16. januar 2022 artiklen Advarer mot strømstøtte-myte: - Det er egentlig helt feil. Den forklarer godt både myten og slik det virkelig er. Strømstøtten kutter ikke toppene. Den er det samme hver eneste time hele måneden. Nøyaktig hvor stor den er vet vi ikke før måneden er over og vi vet Nordpools gjennomsnitlige spotpris i måneden.

Linkene gjengitt i de foregående avsnittene fokuserer på hvor mye støtte vi får. Men for oss strømkunder er det viktigste å vite hva vi må betale per kilowattime (kWt). Figur 1 viser det.


Figur 1: Variabel strømpris som en funksjon av spotpris med 80 prosent støtte.

Y aksen viser prisen, med moms og alle variable avgifter inkludert, som vi må betale per kWt. Den er en funksjon av både spotprisen i øyeblikket og av gjennomsnittet av spotprisen i måneden. X aksen viser spotprisen uten moms. Den varierer fra time til time både gjennom døgnet og fra døgn til døgn. Cirka klokken 12 hver dag offentliggjør Nordpool denne spotprisen for det påfølgende døgnet. Gjennomsnittet av spotprisen vet vi ikke før måneden er omme. 

Faste avgifter til strømleverandør og nettselskap er ikke med i Figur 1. Disse avgiftene er ikke direkte knyttet til forbruket. De avhenger av nettselskapet som leverer strømmen der en bor og av avtalen en har med strømleverandøren. Per måned er de typisk noen titalls kroner til strømleverandøren og noen hundre kroner til nettselskapet. For egen husholdning er de henholdsvis 39 kroner og snaue 300 kroner per måned. I vintermåneder med høy spotpris og stort forbruk betyr de lite. Den faste avgiften til nettselskapet vil bli endret senere i 2022, som forklart her.

Figur 1 viser tre rette linjer for gjennomsnittlig spotpris henholdsvis mindre eller lik 70 øre per kWt, 175 øre per kWt og 250 øre per kWt. Når snittprisen er mindre eller lik 70 øre per kWt er det ingen støtte, så derfor kan de slås sammen i en linje. I desember 2021 var snittprisen 177 øre per kWt i sørlige Norge, og det er sannsynlig at den vil være omtrent det samme i januar til mars. Derfor er den røde linjen for 175 øre per kWt tegnet med tykk strek.

Den omtalte myten er tegnet med blå strek. Den stiger like raskt som de andre linjene frem til spotpris 70 øre per kWt. Men så flater den ut fordi den kutter toppene. Sammenlignet med de reelle prisene (grønn, rød og brun linje) er myten gunstig i timene med høy spotpris. Men den er ugunstig i timene med moderat og lav spotpris; da gir de reelle prisene større støtte.

Varierende vindforhold er den dominerende årsakene til de store spotpris-variasjonene i vinter. Sol- og vindkraft vil i årene som kommer utgjøre en stadig større andel av strømproduksjonen. Det vil derfor bli stadig viktigere at etterspørselen tilpasser seg produksjonen. Markedet løser dette med å justere prisen. Den er høy når produksjonen er liten og lav når den er stor. Betingelsen for at dette skal fungere er at forbrukerne er følsomme for prisendringer. Den reelle prisstøtten ødelegger ikke prisfølsomheten, for det er fremdeles like gunstig som før å styre forbruket mot timene med lav pris. Myten, som jo kutter prisen mest når strømmen er dyr, ville ha redusert prisfølsomheten. En makspris på strøm ville ha ødelagt prisfølsomheten fordi den ville ha fjernet insentivet til å redusere forbruket når produksjonen er lav.

Noen kunder har gamle fastprisavtaler som nå i vinter er veldig gunstige. De får strømstøtte per kWt akkurat som andre kunder. De kan få strømstøtte per forbrukt kWt som er større enn de betaler per kWt. Figur 1 viser at med en gjennomsnittlig spotpris på 175 øre per kWt skjer dette når fastprisen uten moms er lavere enn cirka 50 øre per kWt. Dette er vanvittig, for det gir overhodet ikke noe insentiv til å redusere forbruket når produksjonen er lav.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar