onsdag 4. mars 2020

CO2 utslipp fra store bilferger

Jeg har tidligere skrevet flere innlegg om utslipp fra flyreiser. Det første av disse er fra oktober 2017 og gir en oversikt over hvordan forskjellige kalkulatorer beregner utslippene. Kalkulatorene fra luftfartens egne aktører er 'snille', bl.a. ved at de ikke tar hensyn til at utslipp fra jetmotorene i stor høyde er mye mer skadelige enn tilsvarende utslipp i lav høyde. Det er nærliggende å tro at de bevisst grønnvasker egen virksomhet. Jeg stoler mest på Atmosfair kalkulatoren. Basert på den kom jeg frem til at utslippene for innenriks luftreiser er snaue 150 gram CO2 ekvivalenter (CO2e) per passasjerkilometer og for internasjonale luftreiser snaue 200 g CO2e per passasjerkilometer.

Innlegget som du leser nå, ser på utslipp fra de store bilfergene. Basert på mange sprikende kilder kommer jeg frem til at utslippene fra de store bilfergene som seiler mellom de nordiske landene og mellom disse og Tyskland, er cirka 400 g CO2e per kilometer for en bilpassasjer når to reiser sammen i en middels stor bil. De innenlandske fergene har betydelig større utslipp, cirka 1000 g CO2e per bilpassasjerkilometer.

Utslippene fra ferger er høye sammenlignet med utslippene når bilpassasjerene kjører den samme bilen på landeveien; da er utslippene cirka 70 g CO2 per bilpassasjerkilometer.


Utslippdata fra bilferger basert på diverse kilder 


I det siste har jeg prøvd å sette meg inn i utslipp fra de store bilfergene som seiler mellom de nordiske landene og mellom disse og Tyskland. Det er vanskelig, både fordi dataene fra forskjellige nettsider spriker og fordi de som vet mest om det, fergerederiene, ikke er åpne om temaet. Stena Line er et godt eksempel. På sine nettsider skriver de at det er vanskelig å beregne utslippene og at de for øyeblikket ikke har mulighet til å opplyse om det. Men de henviser til en kalkulator som igjen henviser til et metodedokument fra Chalmers universitetet i Gøteborg. Det henviser til en artikkel av Jonas Åkermann fra 2012 som konkluderer med 170 gram CO2 per passasjerkilometer. Det kommer ikke klart frem av henvisningene til artikkelen om 170 gram er for passasjer med eller uten bil. Metodedokumentet, som Stena Line indirekte henviser til, avslutter fergekapitlet med at de har kontaktet flere svenske fergerederier uten å få tilgang til nødvendige data.

Finske LIPASTO har en oversikt der de skriver at 84% av utslippene på de store bilfergene fordeles på lasten. Jeg synes at det er urimelig lite på passasjerene. På tross av at lite fordeles på passasjerene, er utslippene per passasjerkilometer mellom 144 og 461 g CO2e. Utslippene er minst for fergene som går i 18 knop og størst for hurtigfergene som går opp mot 40 knop.

En BBC artikkel om utslipp refererer til dokumenter og regneark som bedrifter og organisasjoner i Storbritannia bruker når de rapporterer om sine utslipp. De er laget av Department for Business, Energy & Industrial Strategy som oppdaterer dem årlig. Jeg har sett på regnearket og metodedokumentet som er gyldige frem til juli 2020. Utslipp fra bilferger fordeles etter vekt. En passasjer uten bil belastes bare med 19 g CO2 per kilometer mens en bilpassasjer belastes med 130 g CO2 per kilometer. Det ser ut som at de regner med to personer i hver bil. Metodedokumentet sier at disse dataene stammer fra studier i 2007 og at de sannsynligvis undervurderer utslipp for passasjerer uten bil.

Utslippene for en bilpassasjer i den svenske kilden er mer enn dobbelt så store som i den britiske.

Utslippdata for bilferger basert på EU oversikt 


Heldigvis ble jeg etter hvert klar over at EU engasjerer seg i problematikken og pålegger rederiene fra 1. januar 2018 å melde inn relevante data for alle skip over en viss størrelse som går mellom havner i den europeiske økonomiske sonen EEA. Dataene skal meldes inn til EU THETIS MRV som så bearbeider dem og gjør dem tilgjengelige for alle. MRV er forkortelse for Monitoring, Reporting and Verifying.

EU publiserer disse utslippdataene på denne nettsiden. For hvert skip viser den utslippene i 2018 og hvordan de fordeler seg mellom passasjerer og last. Den viser også mange andre data for skipene. De store fergene som seiler mellom de nordiske landene og mellom disse og Tyskland, er med i systemet. Det er mer enn underlig at Stena Line på sine nettsider nå i mars 2020 skriver at det er vanskelig å beregne utslippene, og at de ikke har mulighet til å opplyse om dem, når de mer enn et år i forveien sendte datagrunnlaget til EU systemet.

Jeg har hentet utslipps- og andre data for 2018 fra EU THETIS MRV for 14 av de store bilfergene og for 11 av Hurtigrutens skip. Jeg la disse dataene på denne pdf filen. Nå vil jeg se nærmere på utslippene fra de store bilfergene; neste innlegg vil handle om Hurtigrutens skip.

Utslippdataene varierer både mellom fergene og mellom rederiene. De eldste fergene har størst utslipp, og de raske fergene som Superspeed 1 og 2 har større utslipp enn de langsomme fergene. Rederiene har en viss frihet mht hvordan de fordeler utslippene mellom passasjerer og last. Viking Line, som opererer i Østersjøen, fordeler mye utslipp på lasten og mindre på passasjerene. De har et snitt på 109 g CO2 per passasjerkilometer og 322 g CO2 per tonnkilometer. Color Line fordeler mest utslipp på passasjerene, med snitt for sine fem ferger i EU-systemet på 351 g CO2 per passasjerkilometer og 94 g CO2 per tonnkilometer.

Lighthouse forklarer at det er tre godkjente måter å fordele utslipp mellom last og passasjerer. De kan vurdere vekt, areal som kreves, eller en mellomting. Viking Line baserer seg nok mye på vekt og Color Line på areal. Vekt er antagelig mest relevant gitt at båten er bygget slik den er. Men areal er antagelig mest relevant når vi tenker på at båten er bygget for sin hensikt. De fleste store, moderne bilferger er primært tilrettelagt for passasjerene med restauranter, taxfree salg og mange andre butikker.

For mange av de store bilfergene er det vanlig med to passasjerer i hver personbil. I dette innlegget bruker jeg to passasjerer i en 1400 kg tung bil. Hver passasjer blir da ansvarlig både for utslippene per passasjerkilometer og for 70 prosent av utslippene per tonnkilometer. Denne summen kaller jeg CO2 utslipp per bilpassasjerkilometer. For denne summen betyr det ikke så mye om rederiene fordeler utslippene mest på passasjer eller på last. Gjennomsnittet for Viking Lines sju ferger og Color Lines fem ferger er henholdsvis 335 og 416 g CO2 per bilpassasjerkilometer. Jeg synes at det er rimelig bra samsvar. For de store bilfergene konkluderer jeg derfor med at når to personer reiser sammen i en middels stor bil er de hver ansvarlige for 400 g CO2 utslipp per km seilt distanse. Det er mye når vi sammenligner med å kjøre den samme bilen på landeveien. En middels stor moderne bensin- eller dieselbil bruker cirka 0,6 liter på mila, som betyr 70 g CO2 per bilpassasjerkilometer.

I desember 2019 publiserte Transport & Environment en studie om utslipp fra skip som baserer seg på data fra EU MRV. Men de valgte ikke å gå nøye inn på utslippene fra de store bilfergene fordi det ikke er enighet om hvordan utslippene skal fordeles mellom passasjerer og last. De gikk nøye inn på utslipp fra cruiseskip, noe jeg kommer tilbake til i neste innlegg.

Framtiden i våre hender har doblet sine anslag av fergenes utslipp


Framtiden i våre hender oppdaterer nettsiden Klimagassutslippet fra ulike reisemåter jevnlig. Men de opplyser ikke om hva som endres. Den siste oppdateringen er fra 2. mars 2020. For de store bilfergene baserer den seg på data fra EU MRV. De beregner et gjennomsnitt av de store fergene som anløper havner i Norge, og kommer frem til et gjennomsnitt på 335 g CO2 per passasjerkilometer. Men de inkluderer ikke transport av bilen. For noen fergeforbindelser er det misvisende å ikke gjøre det.

Da jeg begynte å arbeide med innlegget som du leser nå, var den siste oppdateringen av den nevnte  nettsiden fra Framtiden i våre hender datert 8. juli 2019. Da skrev de at utslipp fra de store bilfergene var 170 g CO2 per passasjerkilometer. Et halvt år senere skriver de at utslippene er dobbelt så store, fremdeles uten å regne med utslippene fordelt på bilen. Det viser hvor vanskelig det var å få oversikt før EU MRV dataene ble gjort tilgjengelige og alment kjent.

Utslipp fra norske innenlandske ferger


Rapporten Vegen mot klimavennlig transport ble utgitt i 2014 som en del av det norske Tempo prosjektet. Den viser til rapporten Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050 som i Tabell 3.2.1 sier at 'produksjonen' i 2004 var 293 millioner passasjerkilometer og 361 millioner tonnkilometer. De antar at 1 passasjer og ett tonn last er ekvivalente mht. utslipp. Da er både en passasjerkilometer og ett tonnkilometer ansvarlig for 621 g CO2 utslipp. Det betyr 1056 g CO2 per bilpassasjerkilometer når det er to personer i en bil som veier 1,4 tonn. Det er mye, og jeg antar at det skyldes at mange av fergene er små og ofte har lite belegg.

Bastø-fergene er Norges travleste fergesamband. De er ikke med i EU MRV oversikten, antagelig fordi den bare tar med båter over en viss tonnasje. Hjemmesiden til Bastø Fosen skriver om hvordan de reduserer utslippene, men ikke om hvor mye de slipper ut. Men basert på det de skriver om besparelser med den nye elektriske fergen som skal settes i drift i januar 2021, har jeg grovregnet meg frem til at utslippene er cirka 660 g CO2 per bilpassasjerkilometer 1. Dette er veldig grovt regnet og resultatet er usikkert, men det gir likevel en god indikasjon på hvor store utslippene er. Det er som forventet at Bastø-fergene har større utslipp per bilpassasjerkilometer enn de store bilfergene som går betydelig langsommere størrelsen deres tatt i betraktning. Det er også som forventet at Bastøfergene har mindre utslipp enn landsgjennomsnittet i 2004.

Fotnoter


1
Bastø Fosen skriver om forventede utslippsreduksjoner når den nye elektriske fergen skal settes i drift i januar 2021. Det, sammen med opplysninger om trafikkmengden, gjør det mulig å grovregne seg frem til hva dagens ferger slipper ut per bilpassasjerkilometer. Med 64,5 prosent elektrisk drift vil den elektriske fergen spare 3874 tonn CO2 utslipp årlig. Dvs. at med 100 prosent elektrisk drift ville besparelsen vært cirka 6 000 tonn. Bastø Fosen frakter cirka 1 750 000 kjøretøy årlig over fjorden. Den elektriske fergen vil være en av fem ferger i drift, dvs. at den forventes å frakte cirka 350 000 kjøretøy årlig. Hvis vi antar at 10 prosent av disse er trailere, og at hver trailer tar plassen til 4 personbiler, tilsvarer det å frakte cirka 455 000 personbiler. Dette gir 13,2 kg CO2 per personbil per tur. Som for de store bilfergene regner jeg to personer i hver privatbil, som betyr at hver person blir ansvarlig for 6,6 kg CO2 per tur. Strekningen er 10 km, og utslippene blir da cirka 660 g CO2 per bilpassasjerkilometer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar