onsdag 28. september 2011

Myte om ingen statistisk signifikant oppvarming etter 1995

HadCRUT3 temperaturene blir utarbeidet av Climate Research Unit (CRU) ved East Anglia University sammen med Hadley senteret. Dette er en av de 3 temperaturseriene som bl.a. FNs Klimapanel refererer til, som forklart i et tidligere innlegg.

Professor Phil Jones, en av lederene ved CRU, sa til BBC i februar 2010 at den globale oppvarmingen fra 1995 til 2009 basert på HadCRUT3 temperaturene ikke er statistisk signifikant, men nær grensen for å være det. Videre sa han at statistisk signifikans ofte krever lengere tidsserier enn 15 år. Uttalelsen hans om manglende statistisk signifikans er hyppig sitert av klimaskeptikere, uten at de nevner presiseringene hans. Det fremstilles som at han motvillig har vært nødt til å innrømme dette.

Nå er temperaturdataene for 2010 tilgjengelige, og i juni 2011 ble Phil Jones på nytt intervjuet av BBC. Nå sier han at den globale oppvarmingen siden 1995 basert på HadCRUT3 dataene er statistisk signifikant på 95% nivået, som er terskelverdien statistikere vanligvis bruker. Men klimaskeptikerene fortsetter å bruke uttalelsen hans fra februar 2010, selv om den er gått ut på dato.

Temperaturseriene fra NASA GISS og NCDC er de to andre seriene som Klimapanelet og andre referer til. De viser begge statistisk signifikant oppvarming, både for perioden 1995 til 2009 og for perioden 1995 til 2010. Klimaskeptikerene nevner ikke dette når de siterer Phil Jones. I dette innlegget vil vi se på oppvarmingen fra 1995, både mht. trendverdi i °C/år og mht. statistisk signifikans.Figur 1, 2 og 3 viser henholdsvis NASA GISS, HadCRUT3 og NCDC temperaturene for intervallet f.o.m. 1995 t.o.m. 2010. Beregnet trend for intervallet er tegnet med rød strek. Numerisk trend med benevning °C/år og tilhørende p-verdi er angitt i boksen i hvert plot.


Figur 1.  NASA GISS temperaturer 1995 - 2010 med utregnet trend og tilhørende p-verdi.

Figur 2.  HadCRUT3 temperaturer 1995 - 2010 med utregnet trend og tilhørende p-verdi
Figur 3.  NCDC temperaturer 1995 - 2010 med utregnet trend og tilhørende p-verdi

Alle de 3 temperaturseriene viser oppvarming i intervallet f.o.m. 1995 t.o.m. 2010. For NASA GISS og NCDC er p-verdiene henholdsvis 0.002 og 0.010, dvs. statistisk signifikans med god margin. For HadCRUT3 er p-verdien i mine beregninger 0.05016, dvs såvidt større enn 0.05, og skulle således ikke klassifiseres som statistisk signifikant. Phil Jones sier at den er signifikant. Det kan skyldes at jeg har lastet ned ASCII-filer der temperaturene angis med oppløsning 1/1000 °C, mens Phil Jones i sine beregninger sikkert bruker binære temperaturdata med bedre oppløsning. I praksis betyr det lite, men det kan antagelig endre p-verdien fra ørlite over 0.05 til ørlite under 0.05.

HadCRUT3 temperaturene finnes også i en variansjustert utgave. I figur 4 bruker jeg disse, og da ser vi at p-verdien p-verdien er 0.041, dvs. statistisk signifikant oppvarming.
Figur 4.  Variansjusterte HadCRUT3 temperaturer 1995 - 2010 med trend og tilhørende p-verdi
I BBC intervjuet sier ikke Phil Jones om han har regnet på de variansjusterte temperaturene eller de som ikke er det. Det er liten forskjell mellom disse temperaturene, og figur 2 og 4 må granskes nøye for å se dem. I figur 4 er temperaturene i 1998 og i 2008 litt nærmere den røde trendlinjen enn i figur 2, noe som er nok til å få bedre signifikans.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar