onsdag 13. februar 2019

Atomkraft og miljø / klima

Dette er tredje innlegg om atomkraft. Du kan lese det forrige innlegget her og det neste innlegget her.

Selve atomkraftverket slipper ikke ut klimagassen karbondioksid slik fossile kraftverk gjør. Derfor hevder mange at vi må satse på atomkraft for å unngå en klimakrise. Hvis alternativet til atomkraft for fremtidig energiproduksjon hadde vært fossil energi, hadde dette vært et tungtveiende argument. Men alternativet til mer atomkraft er mer sol- og vindkraft kombinert med løsninger som tar hensyn til variabiliteten til sol og vind. Ved å satse på disse fornybare energikildene blir utslippene av karbondioksid mindre enn ved å satse på atomkraft.

Mange, både de som argumenterer mot og for atomkraft, henviser til rapportene fra FNs klimapanel. De gjenspeiler det som publiseres, og det er uenighet blant forskere om det er riktig å satse på mer atomkraft. Min forståelse etter å ha lest mye om emnet, både i klimapanelets rapporter og i referansene til dem, er at de samlet sett ikke kan brukes som argument hverken for eller imot mer satsing på atomkraft.

Kapittel 2 i klimapanelets siste rapport om 1,5 graders oppvarming, SR15, presenterer 85 utslippscenarier som med rimelig sannsynlighet vil holde global oppvarming under 1,5 grader. Bruk av atomkraft varierer veldig mellom scenariene. Medianen har en moderat vekst målt i produserte kilowattimer, men en nedgang målt i prosentvis andel av elektrisitetsproduksjonen. I 2020 angir medianen at 10,9 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon vil komme fra atomkraft, og at bidraget vil falle til 8,9 prosent i 2050. I den siste hovedrapporten fra Klimapanelets arbeidsgruppe 3, AR5 WGIII, står det at denne prosentandelen var 17 prosent i 1993.

Kapittel 5 i SR15 sier at faren for ulykker i atomkraftverk og i håndtering av avfall ikke kan neglisjeres, at det enda ikke eksisterer storskala anlegg for langtidslagring av radioaktivt avfall, og at de negative effektene av gruvedrift etter uran og etter kull er sammenlignbare.

(Jeg har erfart at nettadressene til kapitlene i SR15 blir endret. Hvis linkene ikke virker, kan du bruke linkene på hovedsiden for SR15.)

Det er en politisk vurdering om vi vil akseptere risikoene knyttet til atomkraft. Slik jeg leser rapportene til FNs klimapanel oppsummerer de faktagrunnlaget for den vurderingen uten å foreta selve vurderingen. Flere land som har brukt atomkraft i flere tiår og har stor ekspertise på området, har bestemt seg for å avvikle eksisterende atomkraftverk tidligere enn nødvendig uten å erstatte dem med nye. Dette fordi de ikke lenger er villige til å akseptere risikoene ved atomkraft.

Mark Jacobson mener at verdens energibehov kan dekkes av fornybare energikilder, dvs. uten bruk av hverken fossilt eller atom. Han har gjennom mange år publisert vitenskapelige artikler om dette emnet. Han er med i The Solutions project som viser at det er mulig for alle land, også for Norge. Mark Jacobson utelukker atomkraft hovedsaklig fordi det vil ta altfor lang tid å bygge de nødvendige atomkraftverkene og fordi de, hvis bygget, ville helt uakseptabelt ha økt risikoen for spredning av atomvåpen. Det siste kommer jeg tilbake til i et senere innlegg.

Mark Jacobson arbeider med en bok, og i forberedelsen til den oppdaterer han nett-artikkelen Evaluation of Nuclear Power as a Proposed Solution to Global Warming, Air Pollution, and Energy Security. Der skriver han at det tar mellom 10 og 19 år fra en bestemmer seg for å bygge et nytt atomkraftverk til det er ferdig. SR15 rapporten til FNs klimapanel sier det samme. Tilsvarende tall for sol- og vindkraftverk er mellom 2 og 5 år. I planleggings- og byggeperioden vil de fossile kraftverkene som atom-, sol- eller vindkraftverkene skal erstatte, slippe ut karbondioksid. Utslippene i de ekstra årene som det tar å bygge et atomkraftverk sammenlignet med de andre nevnte kraftverkene, er indirekte utslipp knyttet til atomkraft. De omtales ofte som 'opportunity costs' (alternativkostnader) der kostnadene er utslipp av karbondioksid. For atomkraftverk er de mellom 64 og 102 gram karbondioksidekvivalenter (CO2e) per produsert kWt mer enn for sol- og vindkraft. For Jacobson er disse alternativkostnadene, sammen med faren for spredning av atomvåpen, hovedårsaken til at han avskriver atomkraft.

Livssyklusutslippene er utslipp fra konstruksjon, drift og avvikling av kraftverk. De totale utslippene ved produksjon av strøm er summen av livssyklusutslippene, alternativkostnadene og noen andre mindre bidrag. Jacobson kommer frem til at de totale utslippene gjennom 100 år for atomkraft er mellom 9 og 37 ganger større enn for landbasert vindkraft.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar