torsdag 17. juni 2021

MDG, atomkraft og atomvåpen

Dette er første av seks innlegg i en ny serie om atomkraft og atomvåpen. De seks innleggene er samlet i denne pdf-filen.

I februar 2019 skrev jeg et notat om atomkraft som jeg publiserte i seks innlegg på bloggen min. Hovedpunktene var at atomkraft er farlig, dyrt og dårlig for klimaet. Vi bør derfor ikke satse på ny atomkraft. Grønne partier har jevnt over kommet til samme konklusjon og har derfor vært negative til å satse på atomkraft. Derfor ble jeg overrasket da Miljøpartiet de grønne (MDG) på sitt landsmøte i slutten av mars 2021 vedtok at de på globalt nivå er positive til atomkraft og at de på nasjonalt nivå mener at Norge bør forske på atomreaktorteknologi. Det sto ikke noe om atomkraft i forslaget fra programkomiteen; det ble stemt inn under landsmøtet.

Det vedtatte arbeidsprogrammet ligger på MDGs hjemmeside. Punktet om kjernekraft ble endret mellom 23. april og 4. juni 2021.

23. april 2021 sto det:

'Miljøpartiet de grønne mener at moderne kjernekraftteknologi har en viktig rolle i det grønne skiftet, noe som også er slått fast av FN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Vind- og solenergi er per definisjon ustabile, og kjernekraft spiller derfor en stor rolle som stabiliserende kraftkilde i fremtidens globale energimiks, i tillegg til å produsere energi til produksjon av nye syntetiske drivstoff for transport til lands, til sjøs og i luften. Moderne reaktorteknologi er like sikker som andre energikilder, produserer svært lite radioaktivt avfall og avgir ikke råstoff som kan brukes til atomvåpenproduksjon. Vi vil derfor opprettholde og videreutvikle Norges miljøer innenfor utdanning og forskning på moderne atomreaktorteknologi.'

4. juni 2021 sto det:

'De Grønne mener at moderne kjernekraftteknologi har en viktig rolle i det grønne skiftet. FN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) slår fast at noe økt bruk av kjernekraft som energikilde på global basis kan bli nødvendig dersom vi skal nå klimamålene i tide. Vi vil derfor opprettholde og videreutvikle Norges miljøer innenfor utdanning og forskning på moderne atomreaktorteknologi.'

Jeg kjenner ikke bakgrunnen for at punktet er endret. Konklusjonen er imidlertid den samme, at atomkraft har en viktig rolle i det grønne skiftet og at Norge bør bidra med forskning innen atomreaktorteknologi. Men mesteparten av begrunnelsen er fjernet, og det lille som er igjen er kraftig moderert. Det naturlige hadde vært å endre konklusjonen når en ser at begrunnelsen ikke er riktig. De har riktignok lagt til en ny begrunnelse om 'å nå klimamålene i tide'. Den er også gal, for erfaringsmessig har ingen energiform vært så tidkrevende å bygge ut som atomkraft. Hvis en i tillegg skal satse på teknologier som ikke benyttes i dagens reaktorer, vil det med stor sannsynlighet ta enda lenger tid.

Ordet 'Moderne' brukes uten å spesifisere hva det står for. Da blir ordet bare intetsigende grønnvasking. Det er dessuten helt unødvendig;  ingen argumenterer for å satse på gammeldags teknologi.

Arbeidsprogrammet er ikke endelig vedtatt. Men det er nok nødvendig med et nytt landsmøtevedtak for å fjerne den positive holdningen til atomkraft.

Arbeidsprogrammet, særlig slik det ble vedtatt og sto på hjemmesiden 23. april, strider mot alt jeg tidligere har lest om atomkraft. Jeg har nå brukt mye tid på å lese meg opp igjen på temaet for å se om det har kommet ny informasjon som støtter synspunktene i det vedtatte arbeidsprogrammet. Det har ikke det. Jeg vil i de neste fire innleggene argumentere mot konklusjonen og mot begrunnelsene slik de ble vedtatt og slik de ligger på nettet 4. juni. Et femte innlegg er om Forbudstraktaten mot atomvåpen, som MDG mener at Norge bør undertegne. Pga. den sterke koblingen mellom atomkraft og atomvåpen er det inkonsistent å være for ny atomkraft samtidig som en er mot våpnene som den er fundamentet for.

De neste fem innleggene er:

1. Feilaktige argumenter for å satse på atomkraft

Rapportene til FNs klimapanel IPCC hverken anbefaler eller fraråder satsing på atomkraft. De kan derfor ikke brukes som argument hverken for eller imot.

Atomkraft egner seg ikke som balansekraft. Tvertimot, atomkraft trenger balansekraft fra andre energiformer, ofte fra gass- og/eller vannkraft, for å håndtere raske svingninger i forbruket.

2. Norsk atomforskning

Våre atomreaktorer på Kjeller og i Halden er stengt ned. Nå gjenstår et kostbart og vanskelig opprydningsarbeid med demontering av reaktorer og håndtering av avfall. Det vil ta flere tiår og koste flere titalls milliarder kroner. Vi bør bruke ressursene på det, og ikke på ny satsing. Norsk atomforskning har dessuten fått en omdømmeknekk pga. alvorlig forskningsjuks som nylig er avslørt.

3. Moderne atomkraftverk

Nesten alle atomreaktorene som er i drift og under bygging i dag, er lettvannsreaktorer. De bruker vanlig vann som kjølemiddel og moderator. De moderne og avanserte reaktortypene som ofte trekkes frem som alternativer, bruker andre medier som kjølemiddel og ev. moderator. Det er misvisende å kalle disse alternativene for moderne fordi konseptene som de bygger på, som oftest er mange tiår gamle og har blitt forsket på og prøvd tidligere.

Det hevdes at noen av de alternative reaktortypene kan bruke dagens radioaktive avfall som brensel. Det krever imidlertid en kostbar og farlig behandling av avfallet først, og bare en liten del av avfallet kan gjenbrukes. 

De alternative reaktortypene har, sammenlignet med lettvannsreaktorene, fordeler på hver sine områder, men de har også ulemper på hver sine områder. Totalt sett har ingen av dem fordeler i forhold til lettvannsreaktorer som forsvarer risikoen forbundet med dem. 

4. Kobling atomkraft og atomvåpen

Det er meget sterk kobling mellom atomkraft og atomvåpenproduksjon. Kommersielle atomreaktorer har aldri vært lønnsomme, og ingenting tyder på at de vil bli det i fremtiden. Det eneste holdbare og logiske argumentet for å satse på sivil atomkraft er å opparbeide eller vedlikeholde anlegg og ekspertise som kan brukes til våpenproduksjon.

5. Forbudstraktaten mot atomvåpen.

Norge lever i dag under atomparaplyen til USA. Men for å forsvare Norge vil ikke USA bruke atomvåpen mot territoriet til en aggressor fordi de vet at aggressoren da vil bruke sine mot USA's territorium. USA vil ev. bruke atomvåpen i Norge, noe aggressoren da med stor sannsynlighet også vil gjøre. Atomparaplyen som beskyttelse for Norge er ikke reell. Det vet en potensiell aggressor også, og den vil derfor ikke stoppe han fra å angripe oss.

En atomkrig er fundamentalt forskjellig fra en vanlig krig. I en vanlig krig kjemper de involverte for en bedre fremtid etter krigen, noe som er umulig etter en atomkrig fordi sivilisasjonen vil kollapse. Det vil ikke være en vinner som kan opprettholde lov og orden i noe som minner om et sivilisert samfunn. 

En atomkrig er totalt meningsløs. Norge bør derfor signere Forbudstraktaten.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar